ვარ აზერბაიჯანული ენის დიპლომირებული თარჯიმანი. გითარგმნით ნებისმიერი სირთულის, სპეციფიკის ტექსტებსა და დოკუმენტებს. შესაძლებელია თარგმანის ნოტარიული დამოწმებაც

ტელ: 577 546 577
ტელ: 588 63 68 69
ტელ: 557 115 692

E_mail: tarjimani@yahoo.com

აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი, აზერბაიჯანულად თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან თარგმნა, აზერბაიჯანულის თარჯიმანი, თარგმნა აზერბაიჯანულად, თარგმნა აზერბაიჯანულიდან, აზერული ენის თარჯიმანი, აზერულად თარგმნა, აზერულიდან თარგმნა, აზერულის თარჯიმანი, თარგმნა აზერულად, თარგმნა აზერულის, აზერბაიჯანულად დოკუმენტების თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან დოკუმენტების თარგმნა, აზერბაიჯანულად საბუთების თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან საბუთების თარგმნა, აზერბაიჯანული ტექსტის თარგმნა, აზერბაიჯანულად ტექსტის თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან ტექსტის თარგმნა, azerbaijanuli enis Tarjimani, azerbaijanulad Targmna, azerbaijanulidan Targmna, azerbaijanulis Tarjimani, Targmna azerbaijanulad, Targmna azerbaijanulidan, azeruli enis Tarjimani, azerulad Targmna, azerulidan Targmna, azerulis Tarjimani, Targmna azerulad, Targmna azerulis, azerbaijanulad dokumentebis Targmna, azerbaijanulidan dokumentebis Targmna, azerbaijanulad sabuTebis Targmna, azerbaijanulidan sabuTebis Targmna, azerbaijanuli teqstis Targmna, azerbaijanulad teqstis Targmna, azerbaijanulidan teqstis Targmna